Πολιτική Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου διέπει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία Pulse RC επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα όσων συμμετέχουν σε έρευνες αγοράς και κοινωνικές έρευνες που διενεργεί.

 1. Συλλογή Δεδομένων

Η εταιρεία μας συλλέγει προσωπικές πληροφορίες με διάφορους μεθόδους, αλλά πάντα με την συναίνεσή σας (συμφωνία έναρξης έρευνας και συμμετοχής σας σε αυτή).

Ειδικότερα, η εταιρεία μας συλλέγει, κατά περίπτωση (ανάλογα με το αντικείμενο και το είδος της έρευνας που διενεργεί), κάποια από τα ακόλουθα:

 • Δεδομένα που αφορούν σε καταναλωτικές συνήθειες.
 • Δεδομένα που αφορούν σε κοινωνικές, πολιτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις.
 • Τα ελάχιστα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία (για λόγους στάθμισης και υποανάλυσης αποτελεσμάτων), όπως φύλο, ομάδα ηλικίας, κατηγορία απασχόλησης.

Η εταιρεία μας δεν πραγματοποιεί προώθηση προϊόντων ή  υπηρεσιών για  διαφημιστικούς λόγους. Για το λόγο αυτό δεν θα επικοινωνήσουμε ποτέ μαζί σας για συναφείς με αυτά τα αντικείμενα σκοπούς.

 1. Χρόνος Τήρησης των Δεδομένων σε Ταυτοποιήσιμη Μορφή:

2.1  Έρευνες: Συμμετέχοντες

Η εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα σας σε ταυτοποιήσιμη μορφή (π.χ. με τηλεφωνικό αριθμό) για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μόνο για λόγους ελέγχου της ποιότητας και αυθεντικότητας των δεδομένων και της αξιοπιστίας της έρευνας, σε ασφαλισμένα ηλεκτρονικά συστήματα στα οποία έχουν πρόσβαση μόνο ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) και εξουσιοτημένα από τον ίδιο, πρόσωπα. Ειδικότερα, η εταιρεία ως μέλος του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ –  www.sedea.gr ) υπόκειται στον Ποιοτικό Ελεγχο Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ –www.sedea.gr/greece/wp-content/uploads/2018/03/Kanonismos-PESS_Anatheorisi_29-11-2017.pdf ) σύμφωνα με τον οποίο οφείλει να ελέγχει, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, δειγματοληπτικά, τουλάχιστον 15% των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. Οφείλει επίσης να θέτει τα στοιχεία της έρευνας στη διάθεση των Ελεγκτών ΠΕΣΣ προκειμένου να διενεργήσουν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους στην εταιρεία με στόχο την πιστοποίησή της. Η ταυτοποιήσιμη μορφή (π.χ. ο τηλεφωνικός αριθμος) καταστρέφεται/διαγράφεται σε κάθε περίπτωση τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και διατηρούνται μόνο μη ταυτοποιήσιμα/αποπροσωποποιημένα δεδομένα και αποτελέσματα. Μετά την καταστροφή/διαγραφή της ταυτοποιήσιμης μορφής δεν υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης/προσωποποίησης δεδομένων και δεν είναι δυνατή η άσκηση των παρακάτω αναφερόμενων δικαιωμάτων.

2.2  Έρευνες: Συναινούντες σε μελλοντικές συμμετοχές

Η εταιρεία τηρεί προσωπικά δεδομένα (τηλεφωνικός αριθμός και στοιχεία αναγνώρισης) των προσώπων που συναινούν να συμμετέχουν σε μελλοντικές έρευνες για τρία το πολύ έτη. Μετά το πέρας της τριετίας ζητάμε εκ νέου την συναίνεσή σας καθώς και επικαιροποίηση των δεδομένων σας προκειμένου να συνεχίσουμε να τα τηρούμε για τους ίδιους πάντα σκοπούς.

2.3  Αρχείο τηλεφωνικών αριθμών μη επιθυμούντων να καλούνται

Η εταιρεία τηρεί αρχείο μόνο τηλεφωνικών αριθμών (χωρίς άλλο προσωπικό στοιχείο) μη επιθυμούντων να καλούνται για συμμετοχή σε τηλεφωνικές έρευνες της εταιρείας μας, μετά από λήψη σχετικού αιτήματος ή δήλωσης. Το αρχείο αυτό τηρείται εσαεί.

2.4  Αρχείο πελατών / προμηθευτών

Η εταιρεία τηρεί αρχείο λογιστικών αρχείων πελατών και προμηθευτών της με τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία αναγνώρισης, τιμολόγησης και επικοινωνίας με αυτούς.

 1. Δικαιώματα

Για όσο χρόνο η εταιρεία μας τηρεί δεδομένα σας σε ταυτοποιήσιμη μορφή (π.χ τηλεφωνικοί αριθμοί συσχετισμένοι με δεδομένα) έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης. Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε αν και ποια ταυτοποιήσιμα προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται καταχωρημένα σε κάποιο από τα παραπάνω αρχεία. Το αίτημα ελέγχεται και απαντάται εντός 2 εργασίμων 24ώρων, από την λήψη του σχετικού αιτήματος.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας. Η ανάκληση θα έχει ισχύ από την υποβολή της και μετά.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας. Η διόρθωση θα αφορά κάθε επεξεργασία που τυχόν θα λάβει χώρα μετά από την γνωστοποίησή της στην εταιρεία.
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας. Η διαγραφή θα γίνεται το αργότερο εντός 2 εργασίμων 24ώρων, από την λήψη του σχετικού αιτήματος.
 • Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων σας ή μη σύννομής επεξεργασίας τους.

H άσκηση των δικαιωμάτων σας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

 • τηλεφωνικά (Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 11.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.) στον αριθμό:  210 25 94 900
 • με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στο:

c o n t a c t    (όλο μαζί)
@ p u l s e r c   (χωρίς κενά)
. g r

 1. Διαβίβαση Δεδομένων σε Τρίτους

Η Εταιρεία  δεν διαβιβάζει, προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους εντός ή εκτός ΕΕ για σκοπούς επεξεργασίας.

 1. Μέτρα Ασφαλείας

Έχουμε λάβει τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων σας. Ειδικότερα η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα ακόλουθα:
.     α) φυσικά μέσα: Ειδικός ελεγχόμενος χώρος (data center) με ασφάλεια πρόσβασης σε αυτόν από τον  υπεύθυνο προστασίας  δεδομένων και εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα.
.     β) ηλεκτρονικά μέσα: Servers, Databases, authentication, κωδικοί χρηστών, firewall κ.λπ.

 1. Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι ο κ. Σαράντης Δημητρίου

με τηλέφωνο επικοινωνίας:  210 25 94 900

και e-mail:

c o n t a c t    (όλο μαζί)
@ p u l s e r c   (χωρίς κενά)
. g r

 1. Επικοινωνία

Τα γραφεία της εταιρείας μας βρίσκονται επί της οδού:  Σ. Σταματιάδη 3, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι:  210 25 94 900.